Услуги на счетоводна фирма

Видове услуги, които предлагат счетоводните къщи

Преди да се впуснете към избора си на счетоводна фирма, е добре да се запознаете с основните услуги, които всяка една от тях трябва да предлага:

 1. Административни услуги
 2. Счетоводни услуги
 3. Данъчни и счетоводни консултации
 4. ТРЗ /труд и работна заплата/

Административни услуги

Административните услуги най-често се определят като услуги които се извършват при започването на бизнеса:

 • регистрация на фирма – ООД, ЕООД, ЕТ и др. (без или с регистрация по „Закона за данък върху добавената стойност“)
 • откриване на клонове на български фирми
 • откриване на представителства на чуждестранни фирми в България
 • закриване на съществуваща фирма
 • покупка на фирма

Обърнете внимание на последното – в последно време е актуално закупуването /прехвърлянето/ на фирма от друго лице, като този вариант си има своите плюсове и минуси, според това какво целите, но е добре да се има предвид.

Счетоводни услуги

Счетоводните услуги са основната дейност, която извършва една счетоводна къща. Другите предлагани услуги са повече еднократен процес, докато счетоводното обслужване се извършва ежемесечно. Най-често предлаганите счетоводни услуги са:

 • пълно счетоводно обслужване по отношение на стопанските операции на фирмата, осигуряване на навременна информация за текущите процеси
 • подаване на декларации по ЗДДС (Закона за данък върху добавената стойност), ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица), ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане), ЗСч (Закон за счетоводството), СС (Счетоводен стандарт)
 • съдействие или представляване на клиентите пред проверяващите органи
 • представяне на очети с информация за текущото финансово състояние на фирмата

ТРЗ /труд и работна заплата/

ТРЗ (труд и работна заплата) процесите отнемат най-много време, особено при компании с голям брой персонал. ТРЗ услугите се изразяват най-вече с:

 • регистриране на трудови договори в НАП
 • изготвяне на фишове и ведомости за работни заплати
 • подготовка на документи в случай на прекратяване или поява на трудово правоотношение, договор за управление и контрол или граждански договор
 • обработка на ежемесечна ТРЗ информация – мобли за отпуски, предоставяне на графици и др.
 • организиране и изготвяне на платежни нареждания към бюджета или за заплатни, както през онлайн банкирането, така и на ръка
 • подаване на декларации изисквани от законите

Данъчни и счетоводни консултации

Консултации във връзка с прилагането на данъчното и осигурителното законодателство са най-често желаните от клиентите. Най-често данъчните и счетоводните консултации се изразяват в:

 • консултации във връзка с корпоративното облагане (данъци при източника, данъци върху разходите, корпоративен данък)
 • данъчни консултации при сделки, свързани с международна търговия
 • консултации във връзка с облагането на физически лица
 • консултации за трудово и социално-осигурително законодателство
 • данъчни консултации, в случай че дейността на фирмата касае прилагането на ЗДДС

Публикувана

в

Етикети: